Termeni, condiții și Politica de retur

 

TERMENI&CONDIȚII ȘI POLITICA DE RETUR

 

Prin folosirea site-ului și a platformei online https://institutulrepere.ro/, Beneficiarul acceptă oferta de produse și servicii de pe institutulrepere.ro și Termenii și Condițiile serviciului, împreună cu Politica privind Protecția datelor cu caracter personal și Politica de utilizare Cookie-uri.

 

1. PĂRŢILE

 

1.1 PRESTATORUL, FUNDAȚIA „INSTITUTUL REPERE PENTRU DEMOCRAȚIE”, organizație nonguvernamentală înscrisă în registrul special al asociațiilor și fundațiilor de la nivelul Judecătoriei Cluj-Napoca sub nr. 2 din 10.02.2023, C.U.I. 47958469, având coordonatele de contact:

 

- adresă de comunicare fizică: Jud. Cluj, sat Dezmir, Com. Apahida, Str. Criseni, nr 101, Ap 1

- adresă de comunicare electronică:   office@institutulrepere.ro

 

Și,

 

1.2. BENEFICIARUL, persoana fizică sau juridică care achiziționează online produsele sau serviciile puse la dispoziție de către PRESTATOR,

 

2. PRODUSUL

 

2.1. Cursuri online sub forma programe de formare și de cercetare de mare calitate, prin care BENEFICIARUL să-și poată construi planuri de carieră și să dobândească acele cunoștințe de care are nevoie pentru a se orienta în viața politică din România și, mai ales, pentru a sluji cât mai bine interesul public. Cursurile sunt organizate individual sau sub formă de module, taxa de participarea fiind vândută pe platforma online a PRESTATORULUI.

2.2. Evenimente precum conferințe și workshop-uri organizate în format online sau în format fizic în scopul formării unei clase politice competente și responsabile, care să contribuie la dezvoltarea României democratice așa cum și-o doresc toți cetățenii săi.

 

3. CONTRACTUL ONLINE

 

3.1. Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a PRODUSULUI prezentat pe platforma online a BENEFICIARULUI.

3.2. Achiziționarea de servicii online de pe platforma online a PRESTATORULUI prin Comandă efectuata pe cale electronica de către Beneficiar constituie Contract.

3.3. Părțile înțeleg că activitatea PRESTATORULUI se desfășoară în baza regulilor speciale în materia institutelor de teorie politică și educație democratică instituite prin legea nr. 179/2005. În acest sens, art. 13 lit. b) din legea ante-menționată stabilește dreptul PRESTATORULUI de a executa servicii de profil precum cele ce fac obiectul PRODUSULUI pe bază de contracte, prezentul document reprezentând contractul din părți.

 

 

4. DURATA CONTRACTULUI

 

4.1. Contractul intră în vigoare din momentul achiziționării de către BENEFICIAR a PRODUSULUI pus la dispoziție de către PRESTATOR și încetează la data terminării cursurilor/evenimentelor comunicată BENEFICIARULUI conform programei prestabilite.

 

5. PREŢUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂŢI DE PLATĂ

 

5.1. Prețurile PRODUSELOR vor fi cele comunicate pe canalele online ale PRESTATORULUI pentru fiecare curs/eveniment în parte.

5.2. Plata se va putea face online, cu cardul, prin transfer bancar sau ordin de plată și se achită integral în momentul plasării comenzii.

5.3. PRODUSUL nu poate fi achitat în rate.

5.4. La cerere expresă a BENEFICIARULUI, PRESTATORUL va emite factura fiscală pentru PRODUSUL achiziționat.

 

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 

6.1. OBLIGAȚIILE PRESTATORUL:

 

6.1.1. Să pună la dispoziția BENEFICIARULUI cursuri live/online, materiale, exerciții și teme, așa cum sunt ele prezentate pe canalele online ale PRESTATORULUI.

6.1.2. Să pună la dispoziția BENEFICIARULUI accesul pe platforma de comunicare online (ZOOM, altele).

6.1.3. Să ofere accesul BENEFICIARULUI pe platforma de Curs stabilită la pct. 6.1.2..

6.1.4. Având în vedere specificul predării orientat către însușirea abilităților teoretice dar și practice, în timpul cursului PRESTATORUL, angajații ori colaboratorii acestuia vor oferi BENEFICIARULUI o serie de exerciții și/sau teme pe care BENEFICIARUL trebuie să le îndeplinească.

6.1.5. Să ofere serviciile contractate în cele mai bune condiții și la termenele comunicate în prealabil BENEFICIARULUI și stabilite în mod unilateral de către PRESTATOR.

6.1.6. Să verifice prezența BENEFICIARULUI la programul de curs.

6.1.7. Să ceară BENEFICIARULUI completarea chestionarului de calitate.

6.1.8. Să ofere BENEFICIARULUI Certificatul de absolvire al cursului dacă acesta a îndeplinit condițiile de prezență și de activitate stabilite pentru fiecare curs în parte și comunicate în prealabil.

6.1.9. PRESTATORUL se obligă să comunice BENEFICIARULUI data începerii cursului online, modalitatea de conectare și să asigure accesul BENEFICIARULUI la curs.

6.1.10. PRESTATORUL se obligă să asigure condițiile tehnice necesare transmiterii și permiterii accesului BENEFICIARULUI la curs.

 

6.2. BENEFICIARUL se obligă să:

 

6.2.1 Să achite prețul convenit pentru produsele sau serviciile contractate, la termenele prevăzute în prezentul contract. Neplata prețului în termenele și modalitatea stabilită în prezentul contract exonerează PRESTATORUL de la orice obligații față de BENEFICIAR.

6.2.2. Să participe la toate orele de curs online astfel cum acestea au fost stabilite de către PRESTATOR.

6.2.3. Să participe la exercițiile propuse în timpul cursului și să efectueze temele cerute de PRESTATOR, întocmai, integral și la timp.

6.2.4. Să respecte întocmai regulile de comunicare pe grupul de suport stabilite de PRESTATOR și să nu folosească un limbaj nepotrivit sau licențios pe acest grup la adresa PRESTATORULUI sau a oricărui alt participant în cadrul cursului.

6.2.5. Să nu pună la dispoziția niciunui terț, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, cursul, informația din curs, structura cursului, materialele, temele și alte materiale puse la dispoziție cu ocazia cursurilor/evenimentelor care sunt proprietate a PRESTATORULUI sau a terților colaboratori ai PRESTATORULUI. În situații particulare, PRESTATORUL poate permite în mod expres BENEFICIARULUI să acționeze în mod contrar acestei clauze.

6.2.6. Își dă expres acordul sa fie contactat cu informații despre activitatea PRESTATORULUI prin intermediul comunicărilor online. Cu toate acestea, BENEFICIARUL are opțiunea ca în orice moment să solicite oprirea comunicărilor despre activitatea PRESTATORULUI.

6.2.7. BENEFICIARUL se obligă să își asigure mijloacele tehnice necesare accesării cursurilor online oferite de PRESTATOR.

 

7. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

 

7.1. Fiecare dintre Părți este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală și la timp a tuturor obligațiilor asumate prin prezentul acord.

7.2. Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online. Accesarea și utilizarea site-ului conduce în mod expres și neechivoc la acceptarea Termenilor și Condițiilor site-ului în ultima lor versiune comunicată în cadrul acestuia.

 

8. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

 

8.1. BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidențialitatea față de terți, să nu dezvăluie sub nicio formă și prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informații rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului contract sau altor aspecte confidențiale  aparținând PRESTATORULUI, de care BENEFICIARUL a luat la cunoștință în orice mod pe durata contractului.

8.2. Obligația de confidențialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menține în sarcina BENEFICIARULUI timp de 10 (zece) ani sau, unde este aplicabil, maximul legal prevăzut de legislația proprietății intelectuale de la data încetării prezentului contract. Prin informații confidențiale  se înțelege orice informație aparținând PRESTATORULUI, terților sau colaboratorilor cu care PRESTATORUL are relații de afaceri sau privind activitatea acestora și care este transmisa de către PRESTATOR în executarea Contractului, precum și orice împrejurare relevantă legată de PRESTATOR (inclusiv, dar fără a se limita la cele prevăzute la lit. a) – c) de mai jos), indiferent dacă aceasta informație a fost transmisă de către PRESTATOR sau terți, primită de către PRESTATOR în forma scrisă, orală sau în orice alt mod, și care se referă inclusiv dar nelimitat la:

a) Planurile de afaceri, de marketing și financiare ale PRESTATORULUI, precum și ale clienților acestuia și/sau ale terților cu care are relații de afaceri sau cu care intră în contact prin natura activității desfășurate;

b) Sistemul organizatoric, informațional și de management al PRESTATORULUI;

c) Informații referitoare la numele clienților și furnizorilor PRESTATORULUI, precum și orice alte informații referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent daca în documentele respective figurează sau nu cuvintele “confidențial” ori “proprietate exclusivă”.

8.3. BENEFICIARUL declară și înțelege că vor folosi informațiile confidențiale  care le parvin pe parcursul executării prezentului Contract numai în interesul și în scopul îndeplinirii obligațiilor sale contractuale și se obligă să nu le transmită terților, indiferent de motiv și indiferent de forma în care ar putea fi transmise.

8.4. În cazul în care se dovedește că BENEFICIARUL a încălcat obligația de confidențialitate pentru alte elemente decât cele enumerate la pct. 7.4, chiar și cu cea mai ușoară formă de culpă, vor datora PRESTATORULUI penalități egale cu prejudiciul cauzat.

8.5. Orice declarații sau interviuri, precum și dezvăluirea oricăror informații către media în legătură cu cursul se poate face de BENEFICIAR numai cu acordul prealabil al PRESTATORULUI.

8.6. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra cursurilor/evenimentelor, precum și a oricărui material folosit de trainerii incluși în programul de training, în timpul procesului de training, inclusiv ale terților colaboratori ai PRESTATORULUI sunt proprietatea exclusivă a PRESTATORULUI sau a terților colaboratori ai PRESTATORULUI și sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.  

8.7. Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra obiectelor sau soluțiilor produse sau create de BENEFICIAR pe durata valabilității prezentului Contract, în parcursul sau în legătură cu prezentul Contract sau utilizând instrumentele, know-how-ul sau alte bunuri corporale sau necorporale aparținând PRESTATORULUI sunt considerate ca aparținând PRESTATORULUI de la data creării acestora, respectiv ca fiind cedate de către BENEFICIAR către PRESTATOR de la data creării lor, împreună cu toate drepturile asupra obiectului Proprietății Intelectuale asupra căruia sunt stabilite, după terminarea prezentului Contract, înțelegând măsuri de protecție sau înregistrări ca brevete, modelele de utilitate, desene industriale sau altele.

 

9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

9.1. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:

a) prin ajungerea la termen;

b) prin acordul scris al ambelor părți;

c) prin rezilierea contractului.

9.2. Părțile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată și fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de către părți esențiale și nu remediază această situație în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării în acest sens de la cealaltă parte (notificarea putând prevedea și un termen mai scurt, în funcție de circumstanțe).

9.3. În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării PRODUSULUI.

 

10. POLITICA DE RETUR/ANULARE

 

10.1. Prin natura sa și având în vedere legislația specială care reglementează activitatea PRESTATORULUI, acestuia nu îi pot fi aplicabile regulile specifice comercianților care desfășoară o activitate cu scop lucrativ. Cu toate acestea, PRESTATORUL și BENEFICIARUL agreează de comun acord o serie de reguli în materia politicii de retur/anulare, în conformitate cu clauzele 10.2 – 10.7 din prezentul contract.

10.2. În cazul PRODUSULUI prevăzut la clauza 2.1 a prezentului Contract, PRESTATORUL acordă BENEFICIARULUI dreptul de a renunța la prestarea serviciului până la ora stabilită în prealabil pentru începerea cursului, respectiv până la ora stabilită în prealabil pentru începerea primului curs dintr-un modul. După începerea cursului/a primului curs dintr-un modul, serviciul se consideră prestat, orice solicitare de retragere fiind considerată tardivă. Cu toate acestea, în funcție de motivul pentru care are loc o retragere tardivă a BENEFICIARULUI, PRESTATORUL poate să permită BENEFICIARULUI dreptul de retragere.

10.3. În cazul PRODUSULUI prevăzut la clauza 2.2 a prezentului Contract, PRESTATORUL acordă BENEFICIARULUI dreptul de a renunța la prestarea serviciului până la ora stabilită în prealabil pentru începerea evenimentului. După începerea evenimentului, serviciul se consideră prestat, orice solicitare de retragere fiind considerată tardivă. Cu toate acestea, în funcție de motivul pentru care are loc o retragere tardivă a BENEFICIARULUI, PRESTATORUL poate să permită BENEFICIARULUI dreptul de retragere.

10.4. Părțile înțeleg și declară expres că, în situația în care BENEFICIARUL nu îndeplinește condițiile de prezență/activitate precizate în prealabil pentru obținerea certificatului de participare, atunci PRESTATORUL nu va fi obligat la restituirea prețului/a unei părți din prețul achitat de BENEFICIAR.

10.5. PRESTATORUL va pune la dispoziția BENEFICIARULUI, în cadrul ofertei prezentate pe canalele proprii de comunicare, data și ora exactă de începere a cursului/evenimentului, precum și programul exact al acestuia.

10.6. PRESTATORUL își rezervă dreptul unilateral de a amâna data efectivă de începere a cursului/evenimentului obligându-se în același timp să notifice imediat BENEFICIARUL de această schimbare, precum și noua dată efectivă de începere a cursului/evenimentului. În acest caz, termenul de exercitare a dreptului de retragere se prelungește automat până la noua dată de începere a cursului.

10.7. În orice situație în care are loc o rambursare a prețului/a unei părți din prețul plătit de BENEFICAR, PRESTATORUL va suporta integral comisioanele ocazionate de această operațiune, rambursând BENEFICIARULUI exact suma achitată de acesta/cotă parte din suma achitată, după caz.

 

11. FORŢA MAJORĂ

 

11.1. Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

11.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului și să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

11.3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

 

 

 

12. ALTE CLAUZE

 

12.1. BENEFICIARUL nu va fi îndreptățit să cesioneze și/sau să transfere drepturile și/sau obligațiile rezultând sau derivând din curs către un terț fără consimțământul scris și prealabil al PRESTATORULUI.

12.2. Părțile înțeleg și acceptă ca sumele primite din parteneriate, promovări și/sau publicitate în legătură cu produsul ce face obiectul prezentelor termeni și condiții revin exclusiv PRESTATORULUI.

12.3. În cazul neachitării în mod integral, exact și la timp a serviciilor contractate, conform cap. 5, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online.

12.4. Părțile înțeleg și declară expres că, în situația în care BENEFICIARUL nu participă la orele de curs, în totalitate sau parțial, atunci acesta nu este îndreptățit în a cere nicio compensație în natură sau bănească pentru orele la care nu a participat.

12.5 Părțile înțeleg că în cazul retragerii din program a BENEFICIARULUI, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

12.6. BENEFICIARUL înțelege că neplata integrală a unui curs, a unui modul sau a unui eveniment, după caz, dă dreptul PRESTATORULUI să îi întrerupă accesul la produsul sau serviciile furnizate, BENEFICIARUL fiind direct răspunzător pentru neîndeplinirea baremului necesar acordării certificatului de finalizare al cursului.

 

13. CONDIȚIILE TEHNICE

 

13.1. Părțile sunt responsabile pentru asigurarea mijloacelor tehnice de transmitere, primire, acces la cursurile online, niciuna dintre părți neputând fi ținută responsabilă pentru deficiențele întâmpinate de cealaltă parte.

13.2. PRESTATORUL se obligă să asigure transmiterea informațiilor online (audio/video, documente, materiale, etc.), accesul online și o calitate medie a transmisiunii pe durata efectivă a cursului. PRESTATORUL se obligă să asigure accesul online la materialele online pentru o durată de 60 de zile de la terminarea cursului.

13.3. BENEFICIARUL se obligă să asigure primirea informațiilor online (audio/video, teme, documente, materiale, etc.), accesul online (nume utilizator, parolă, etc.) și transmiterea informației (rezultate teme, proiecte, etc.) la o calitate medie a transmisiunii.

13.4. În cazul în care PRESTATORUL nu poate asigura condițiile tehnice pentru un curs sau o oră de curs, acesta se va reprograma la o dată ulterioară transmisă BENEFICIARULUI.

13.5. În cazul în care BENEFICIARUL nu poate asigura condițiile tehnice pentru accesul la un curs/oră de curs, acesta nu va putea cere reprogramarea cursului sau plata corespunzătoare orei/orelor plătite.

 

14. DOCUMENTELE ACORDULUI

 

14.1. Prezentele termeni și condiții.

14.2. Orice altă informație de pe platforma online a PRESTATORULUI.

 

15. LITIGII

 

15.1. Toate litigiile și disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă.

15.2. În cazul în care părțile nu reușesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat de către instanțele de judecată de la sediul PRESTATORULUI.

 

16. CLAUZE FINALE

 

16.1. Părțile declară că înțeleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni și condiții și că aceste clauze reflectă voința comună și neîngrădită a părților.

16.2. Orice comunicare dintre părți referitoare la prezentele termeni și condiții poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

16.3. Modificarea prezentelor termeni și condiții poate fi făcută de către PRESTATOR fără acordul scris al părților contractante.

16.4. Clauzele prezentelor termeni și condiții se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

16.5. Prezentele termeni și condiții se supun dispozițiilor legii române.

16.6. Prezentelor termeni și condiții nu aduce atingere niciunui alt contract încheiat între Părți.